I. Postanowienia ogólne
Poprzez zarejestrowanie się do Programu Partnerskiego do-kamienia.plwyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków i postanowień niniejszego regulaminu ("Regulamin"). Prosimy o uważne przeczytanie oraz zaznajomienie się z Regulaminem przed przystąpieniem do Programu. Niniejszy Regulamin stanowi prawnie wiążącą umowę ("Umowa") zawarta między Tobą ("Ty", "Partner") a ZAKO Zajchowski Marek 36-062 Zaczernie 188 NIP: 5842747535.
Program prowadzony przez firmę przeznaczony jest dla Partnerów będących przedsiębiorcami oraz klientów indywidualnych, którzy chcą uczestniczyć w Programie w związku z ich zainteresowaniem branżą kamieniarską.

Termin Partner nie zakłada żadnego formalnego powiązania z firmą. W ramach niniejszej Umowy Partnerowi przyznane jest niewyłączne, odwołalne prawo do promowania i reklamy usług sklepu internetowego do-kamienia.pl(„Usługa”) oraz Programu.

Wynagradzamy naszych Partnerów za poszerzanie naszej bazy klientów poprzez pozyskiwanie dla nas nowych klientów dzięki własnej działalności marketingowej Partnerów. Zobowiązujemy się płacić Partnerom prowizje od sprzedaży Usług klientom, którzy zostali do nas zreferowani bezpośrednio przez Partnerów, naliczaną zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu ("Prowizja").

II. Uczestnictwo w Programie
• W celu przystąpienia do Programu Partner musi wypełnić formularz rejestracyjny oraz podać aktualne, kompletne i dokładne informacje. Jeżeli formularz zostanie poprawnie wypełniony, utworzone zostaje Partnerowi konto w Panelu Programu Partnerskiego, a Partner zostaje uczestnikiem Programu. Dostarczenie fałszywych informacji w formularzu rejestracyjnym skutkować będzie wykluczeniem Partnera z Programu ze skutkiem natychmiastowym oraz przepadkiem wszelkich należnych Prowizji.
• Firma zastrzega sobie prawo do odmowy, według własnego uznania, uczestnictwa w Programie komukolwiek i w jakimkolwiek czasie.
• Z chwilą rejestracji firma przypisuje do Partnera linki polecające, które przekierowują na stronę internetową Spółki. Linki polecające zawierają unikalny login przypisany do danego Partnera. Informacja ta zostaje zapisana w formie pliku cookie na komputerze osoby odwiedzającej, wchodzącej na stronę internetową firmy poprzez link polecający.
• Sprzedaż Usługi, będącej podstawą do obliczenia Prowizji śledzona jest poprzez użycie plików cookie. W pewnych przypadkach nie jest możliwe wyśledzenie danego ruchu ze strony internetowej Partnera na stronę Spółki, ponieważ osoba odwiedzająca stosuje program blokujący pliki cookie. Spółka odpowiada jedynie za wypłatę Prowizji za sprzedaż, którą można zarejestrować i przypisać do Partnera stosując technologię wykorzystywaną przez Spółkę.


III. Zobowiązania Firmy
• Firma zobowiązuje się:
• płacić Prowizję za sprzedaż Usługi klientom, którzy zostali skierowani do sklepu internetowego do-kamienia.pl  bezpośrednio przez Partnera zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
• przyznać Partnerowi dostęp do Konta Partnera - login oraz dostęp chroniony hasłem witryny w ramach Panelu Programu Partnerskiego, gdzie Partner może sprawdzać swój URL, informacje o przekierowanej sprzedaży i prowizjach;
• przyznać Partnerowi, według własnego uznania i wyboru, dostęp do materiałów dotyczących Usługi, zawierających logo sklepu do-kamienia.pllub innych materiałów promocyjnych ("materiały marketingowe"), jednakże dostarczanie Partnerowi materiałów dedykowanych jego logiem firmy, o których mowa, nie jest obowiązkiem Firmy.


IV. Zobowiązania Partnera
• Partner zgadza się:
• otrzymywać informacje handlowe dotyczące Firmy, Programu oraz Usług;
• że uczestnictwo w Programie odbywa się wyłącznie na jego własne ryzyko;
• że znaki handlowe oraz materiały dostarczane przez Firmę, w szczególności materiały marketingowe, stanowią własność Firmy i mogą być użyte przez Partnera w celu promocji Usług w ramach Programu i jedynie za zgodą Firmy;
•    Dostarczyć Firmie aktualne i dokładne informacje lub dokumenty w ciągu dwóch 2 (dwóch) dni od otrzymania pierwszej prośby, na wypadek gdyby Partner odpowiadał za dostarczenie takich dokumentów lub informacji zgodnie z jakimkolwiek przepisem prawa podatkowego lub innym prawem.
• Partner obowiązany jest ściśle przestrzegać wszelkich obowiązujących praw, regulacji oraz dobrych praktyk branżowych, jak również postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie prowadzenia swojej działalności, w szczególności w zakresie marketingu oraz reklamy Usługi i Programu. Aby zobaczyć, jakie praktyki uważane są przez nas za noszące znamiona nadużycia lub nielegalne, prosimy o kontakt milowy: marek@zakozaczernie.pl
• Partner zobowiązuje się do sprzedawania i reklamowania Programu i Usług z należytą starannością i wykazując dobrą wolę, oraz do utrzymywania i rozwijania swojej strony internetowej wraz z linkami polecającymi na własny koszt i ryzyko. Partner odpowiada osobiście zwłaszcza za wszelkie materiały ukazujące się na jego stronie internetowej. Firma zastrzega sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia grafiki, logo, banerów oraz innych materiałów wykorzystywanych przez Partnera w odniesieniu do linku polecającego do strony internetowej sklepu internetowego do-kamienia.ploraz do przekazywania Partnerowi sugestii dotyczących tego typu kwestii. Partner zgadza się spełniać sugestie zaproponowane przez Firmę; w szczególności Partner zobowiązuje się do wprowadzenia zmian na własnej stronie internetowej oraz w innych materiałach marketingowych używanych w celu promocji Usługi.
• Promowanie Usługi lub Programu przez Google Adwords lub przez jakiegokolwiek innego dostawcę usługi wyszukiwarki jest  dozwolone w wymiarze nie godzącym w imię innych partnerów programu.
• Partner zobowiązuje się nie wysyłać niezamówionych i niechcianych wiadomości emailowych, ani nie przesyłać żadnych maili lub innych wiadomości do odbiorcy, jeżeli odbiorca nie wyraził na to uprzedniej zgody lub zgodę taką wycofał.
• Partner zobowiązuje się nie rejestrować żadnych znaków handlowych, znaków usługowych, logo, nazw handlowych, nazw firmowych, nazw domen internetowych, adresów mailowych lub haseł łudząco podobnych do tych, do których uprawniona jest Firma, zwłaszcza tych z użyciem wyrazu do-kamienia, dokamienia, do_kamienia, do.kamienia.
W przypadku, gdy Partner uzyska jakiekolwiek prawo, tytuł lub udział w wymienionych wyżej znakach handlowych (lub własności intelektualnej łudząco podobnej do nich), zobowiązany jest na pierwsze żądanie Firmy przenieść wszelkie tytuły, prawa i udziały własności intelektualnej, o których mowa, na Firmę. Partner ponosi wszelkie koszty związane z egzekwowaniem praw związanych ze znakiem towarowym (lub inną własnością intelektualną) lub przeniesieniem domeny na Firmę.


V. Prowizje Partnera
• Partner otrzymywać będzie Prowizję za każdy zakończony zakup Usługi dokonany w czasie trwania Umowy przez klienta poleconego przez Partnera. Oznacza to, że Partner otrzyma Prowizję po otrzymaniu płatności przez Spółkę od klienta, który został skierowany do sklepu internetowego do-kamienia.plbezpośrednio przez link polecający znajdujący się na stronie Partnera, a oprogramowanie komputerowe klienta zezwoliło Firmie na zachowanie danego pliku cookie. Partnerowi nie przysługuje Prowizja za zakup Usługi poprzez własny link polecający - oznacza to, że Partner nie otrzyma Prowizji za zakup Usługi dokonany przez siebie samego, jego pracodawcę lub temu podobny podmiot lub inny podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub znajduje się pod wspólną kontrolą Partnera. Ograniczenie to obejmuje również wszelkie zakupy Usługi dokonane wprawdzie nie w imieniu Partnera, ale z wykorzystaniem jego środków płatniczych (np. karta płatnicza, czek, rachunek płatniczy).
• Jeśli nowy klient polecony przez Partnera kupi Usługi, Partner otrzyma cykliczną Prowizję obliczaną jako procent od kwoty zapłaconej Firmie za Usługę zakupioną przez klienta poleconego przez Partnera. W takim przypadku stawka Prowizji wynosi  pomiędzy 5-25% kwoty netto zakupionego towaru.
• W przypadku, gdy klient polecony przez Partnera zapłaci za wykupioną Usługę w walucie innej niż ta używana do rozliczeń z Partnerem, Firma dokona przewalutowania kwoty Prowizji w odpowiedniej walucie korzystając z indeksu Narodowego Banku Polskiego opublikowanego w dacie płatności.
• Podsumowanie zakupów Usług oraz wysokości Prowizji udostępnione jest Partnerowi po zalogowaniu się przezeń na własne Konto Partnera.
• Prowizje naliczane są ostatniego dnia każdego miesiąca oraz wypłacane jedynie wtedy, gdy naliczone Prowizje przekraczają kwotę 150PLN. Jeżeli ostatniego dnia miesiąca równowartość należnej kwoty jest niższa niż przedstawiony powyżej limit, Prowizja zostanie skumulowana na koncie. Prowizja jest naliczana i przekazywana na Konto Partnera dopiero po dokonaniu płatności za Usługę przez klienta. Prowizja zostaje przyznana dopiero tylko, gdy klient uiści w całości opłatę za Towar.
• Na podstawie danych umieszczonych w Koncie Partnera, Partner wystawi Firmie fakturę VAT bądź rachunek z terminem płatności nie krótszym niż 7 dni od daty otrzymania właściwego dokumentu informacyjnego przez Firmę.
• Rozliczenie z osobami indywidualnymi następuje automatycznie na wskazany rachunek bankowy. Firma zastrzega sobie możliwość rozliczania Partnera w minionym roku rozliczeniowym. Partner zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia wpływów Prowizyjnych w ciagu roku i odprowadzenie należnego podatku do należnego mu Urzędu Skarbowego.
• W oparciu o wewnętrzną analizę ryzyka Firma zastrzega sobie prawo do wstrzymania pierwszych płatności oraz wszelkich innych płatności pochodzących z jakiegokolwiek konta, na którym podejrzewa się oszustwa - na okres do 3 miesięcy, a w przypadku, gdy Partner narusza którekolwiek postanowienie Regulaminu - wszystkie niewypłacone Prowizje zostają wstrzymane tak długo, jak długo Partner narusza Regulamin. Spółka zastrzega sobie prawo do uznania za nieważne Prowizje wygenerowane w drodze oszustwa, w sposób nielegalny lub w przypadku zbyt agresywnej, nieetycznej sprzedaży lub metod marketingowych.
• Partner uznaje i zgadza się, że wszystkie kwoty Prowizji należne w związku z Programem naliczane są łącznie dla celów spełnienia obowiązków podatkowych.
• Firma zastrzega sobie w każdym czasie prawo do zmiany stawki Prowizji oraz cen za Produkty. Wszelkie Prowizje należne po zmianie tego rodzaju naliczane będą według nowej stawki.


VI. Zwroty/Obciążenia zwrotne/Oszustwa finansowe
• Wszelkie operacje typu zwroty, wycofanie lub obciążenia zwrotne na karcie kredytowej realizowane przez Firmę na rzecz zreferowanego klienta skutkują odliczeniem odpowiednich kwot od kwoty Prowizji na Koncie Partnera ("Odliczona Prowizja"). W przypadku, gdy Prowizja z danej sprzedaży została już wypłacona Partnerowi, dana kwota zostanie odliczona od następnej płatności Prowizji. Jeżeli kwota Prowizji za następny miesiąc nie wystarcza na pokrycie Odliczonej Prowizji, Firma przenosi rozliczenie konta na następny miesiąc. W przypadku rozwiązania umowy widniejący debet zostaje rozliczony na podstawie otrzymania od Firmy faktury vat z kwotą płatności pozostałego długu. Partner zobowiązuje się w takim przypadku niezwłocznie w wyznaczonym terminie uregulować należność wobec firmy.
• Wykrycie jakichkolwiek oszustw, które można będzie przypisać do działań Partnera skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem Umowy oraz przepadkiem wszystkich należnych Prowizji a także niezwłocznym zawiadomieniem organów ścigania.


VII. Ograniczenie odpowiedzialności
• Odpowiedzialność kontraktowa oraz deliktowa Firmy ograniczona jest wyłącznie do bezpośrednich strat poniesionych przez Partnera. Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, niezależnie od ich źródła (w szczególności takie jak: straty z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub innych utraconych korzyści, czyste straty finansowe, straty wynikające z innych umów związanych z niedostępnością Programu lub stron internetowych Firmy) z wyjątkiem przypadków winy umyślnej Firmy. Całkowita odpowiedzialność Firmy niezależnie od liczby i podstawy roszczeń Partnera lub osoby trzeciej, ograniczona jest do łącznej kwoty Prowizji zapłaconej Partnerowi w ciągu jednego miesiąca bezpośrednio poprzedzającego datę, w której Partner zgłosił roszczenie do Firmy. Partner niniejszym zwalnia Firmę z wszelkich zobowiązań przekraczających wyżej wskazany limit.
• Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub nieprawidłowe wykonanie, niewykonane swoich zobowiązań w ramach niniejszego Regulaminu spowodowane siłą wyższą lub w wyniku innych okoliczności pozostających poza kontrolą strony spóźniającej się lub niespełniającej swoich zobowiązań. Siła wyższa rozumiana jest przez obie Strony, jako wyjątkowe okoliczności, spowodowane czynnikiem zewnętrznym, którego nie można przewidzieć ani zapobiec. Okoliczności siły wyższej obejmują w szczególności: wojnę, katastrofy naturalne, strajki, awarie, ataki DDoS lub inne zakłócenia sieci telekomunikacyjnych lub infrastruktury przepływu danych, nagłe akcje rządowe i podejmowane środki administracyjne, działania podmiotów, od których zależy dostarczanie Usług lub obsługa stron internetowych Firmy, oraz których działalność jest niezależna od obu Stron.
• Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty lub szkody poniesione w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu zawiedzie lub nie działa strona internetowa Firmy, ani gdy sprzedaż zreferowana przez Partnera nie zostanie z jakiegokolwiek powodu zarejestrowana i przypisana do Partnera.
• Klient jest zobowiązany zwolnić Firmę oraz jej pracowników, współpracowników, kontrahentów oraz przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialności związanej z zarzutami i roszczeniami zgłaszanymi przez osoby trzecie związanymi lub wynikającymi z działania lub zaniechania Partnera (lub każdej osoby posługującej się nazwą i danymi użytkownika Partnera) i niespełnienia obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub w wyniku naruszenia praw stron trzecich. Firma zobowiązuje się powiadomić Partnera w możliwie najszybszym terminie o jakimkolwiek roszczeniu, żądaniu lub przeprowadzonych działaniach, które mogą być związane z obowiązkiem wypłaty odszkodowania przez Partnera.
• Firma nie ponosi odpowiedzialności za opłaty pośrednie, opłaty transakcyjne oraz inne koszty lub wydatki poniesione przez Partnera w związku z Programem.


VIII. Okres trwania Umowy i rozwiązanie
• Niniejsza Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do czasu wypowiedzenia jej przez jedną ze stron.
• Spółka ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym z chwilą dostarczenia oświadczenia Partnerowi na jego adres emailowy lub poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji w Koncie Partnera.
• Partner ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z chwilą powiadomienia o tym fakcie Firmy poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego w Koncie Partnera.
• Spółka zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia 14 dniowego oraz i cofając wszelkie należne Partnerowi Prowizje, jeżeli Partner naruszy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, a w szczególności, gdy Partner:
• powziął jakiekolwiek działanie uważane za nadużycie w rozumieniu punktu IV, ust. 2 niniejszego Regulaminu,
• wysłał niezamówioną wiadomość emailową lub zaangażował się w inną formę komunikacji z odbiorcą, gdy dany odbiorca zażądał zaprzestania takiej komunikacji,
• promował Usługę lub Program przez Google Adwords lub inną wyszukiwarkę bez naruszając dobrego imienia innych Partnerów lub Firmy.
• prezentował Firmę, Program lub Usługi w sposób wprowadzający w błąd lub przekazując nieprawdziwe informacje odbiorcom,
• zarejestrował lub używał domeny, adresu emailowego lub znaku handlowego ze znakiem towarowym (znakiem usługowym), których właścicielem jest Firma lub które łudząco przypomina znak handlowy lub domenę sklepu internetowego do-kamienia.pl gdy używał, zezwolił lub zaakceptował użycie przez stronę trzecią jakiejkolwiek nazwy, znaku handlowego lub nazwy usługi należących do Firmy, lub gdy używał, zezwolił lub zaakceptował użycie jakichkolwiek materiałów marketingowych umieszczonych w Panelu Programu Partnerskiego, na stronie internetowej Firmy w sposób, który sugerowałby rozsądnej osobie, że ma do czynienia z nazwą, znakiem handlowym, usługą lub treścią, które stanowią własność Partnera lub danej strony trzeciej,
• dostarczył nieprawdziwe, nieaktualne, niedokładne informacje w procesie rejestracji lub nie uaktualniła ani nie uzupełniła ich, kiedy było to konieczne,
•    sztucznie zawyżał (lub próbował zawyżać) Prowizje.
• Firma ma prawo do rozwiązania niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do zamknięcia Konta Partnera w przypadku, gdy Konto to nie jest używane przez okres sześciu miesięcy i Partner nie generuje Prowizji ze sprzedaży.
• O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, jeżeli Umowa zostanie rozwiązana przez którąkolwiek ze stron, Partner uprawniony jest jedynie do otrzymania należnych Prowizji do dnia ostatecznego rozwiązania Umowy, pod warunkiem, że Partner zgłosi odpowiednią prośbę w ciągu trzydziestu dni od daty rozwiązania Umowy. Po upływie tego czasu uważa się, że Partner zrzekł się swojego prawa do należnych Prowizji.


IX. Postanowienia końcowe
• Bezprawność, nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na legalność, ważność i skuteczność pozostałych postanowień zawartych w niniejszym dokumencie. Obie strony postanawiają, że jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie prawnie zabronione lub uznane za bezskuteczne przez jakikolwiek właściwy organ, to zostanie ono zmienione w zakresie niezbędnym do uznania za ważne i skuteczne bez zmieniania jego sensu.
• Firma zastrzega sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania wszelkich dokumentów, informacji, grafik, materiałów marketingowych lub innych treści ukazujących się na stronie internetowej Spółki lub w powiązaniu z Programem, włącznie z niniejszym Regulaminem, w każdym czasie bez konieczności uprzedniego powiadomienia. Zmieniony Regulamin zostanie umieszczone w Koncie Partnera i wejdzie w życie ze skutkiem natychmiastowym w odniesieniu do jakiegokolwiek kontynuowanego lub nowego uczestnika Programu, chyba że Partner rozwiąże Umowę w ciągu dziesięciu (10) kolejnych dni.
• Partner zobowiązuje się zgłaszać wszelkie wątpliwości lub reklamacje dotyczące wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Firmę poprzez wypełnienie formularza internetowego dostępnego w Koncie Partnera.
Warunki w obecnej wersji obowiązują od dnia 01września  2022 roku.

Moje ulubione produkty

close

Impregnat do...

close

WORKI FILTRACYJNE

close

AP-207 Pasta...

close

Klej-szpachla...

close

Klej...

close

AP-104 NANO...

close
close

LÖSEFIX Lithofin

close

WEXA Lithofin

close
close
close

OCZYSZCZALNIA...

close

DAYSTONE COVER...

close

AP-206 Samo...

close

SOLVED krem do...

close

AP-105 Impregnat...

close

DYNASIL® EFFECT...

close

SurfaPore™ Wet...

close

Zestaw do...

close
close

Klej epoksydowy...

close
close

Blocker Flekk...

close

QUARTZ TONER...

close
close

MEBA CLEAN...

close
close
close

LISTWA, SZYNA...

close

Wet&Strong WS...

close

AP-307 Silny...

close

AP-302 Łagodny...

close

LATIO silny...

close

ALGES koncentrat

close

DO GRUNTOWNEGO...

close

Klej do granitu...

close

klej do kamienia...

close
close
close

Konsultacje o...

close

DYNASIL FX...

close

BLOCKER FLEKK do...

close

Ekspertyza...

close

czcionka ROMANO...

close

AP-110...

close
close

GRAVESTONE płyn...

close
close
close
close
close

Protect Remover...

close

Pasta R52