Sklep internetowy
baner
 

Regulamin

Wniosek odstąpienia od umowy - plik PDF REGULAMIN

sklepu internetowego działającego w domenie

http://www.do-kamienia.pl

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

 

INFORMACJA

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 grudnia 2014 roku, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, chcielibyśmy poinformować, iż treść niniejszego Regulaminu zawiera postanowienia, które określają nowe warunki nabycia prezentowanych na naszej stronie produktów. Ponadto zwracamy uwagę na fakt, iż zgodnie z ustawą, której obowiązywanie rozpoczyna się w dacie 25 grudnia, do umów zawartych przed tą datą zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w dacie złożenia zamówienia. Dla Kupujących (posiadający status konsumenta) oznacza to, że przyjęcie zamówienia do realizacji przed datą 25 grudnia 2014 roku powoduje stosowanie do tych umów, w szczególności, przepisów: Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, w zakresie m.in. prawa do odstąpienia od umowy; Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, w związku z reklamacją towaru na skutek niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

I.

Podstawowe pojęcia

 1. Sprzedawca – Marek Zajchowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ZAKO Marek Zajchowski i adresem: Zaczernie 188 k. Rzeszowa, 36 – 062 Zaczernie, woj. Podkarpackie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez Ministra Właściwego do Spraw Gospodarki, NIP 8133216401, REGON 691676890, adres poczty elektronicznej: sklep@do-kamienia.pl, numer telefonu: 608 163 606 lub (17) 873 33 0978 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) – zwanego dalej „Przedsiębiorcą” lub „Sprzedawcą”. Sprzedawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług, a każda transakcja będzie potwierdzona wystawieniem paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

 2. Sklep internetowy - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną http://www.do-kamienia.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić od Sprzedawcy Produkty.

 3. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

 4. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

 5. Formularz zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 6. Kupujący – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą (w tym również Konsument).

 7. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

 8. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

 9. Koszyk - narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie sklep@do-kamienia.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert w jednym miejscu oraz podglądu wysokości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdy wybrany Produkt.

 10. Przyjęcie oferty - podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.

 11. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

II.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym umowy sprzedaży Produktu, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego, dostępnego pod adresem internetowym http://www.do-kamienia.pl.

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Kupujących Sklepu Internetowego. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 3. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu Internetowego, odnoszące się do Produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

 

III.

Sposoby złożenia zamówienia

 1. Zamówienia można składać przy wykorzystaniu:

  1. strony internetowej i zamieszczonych na niej formularzy zamówienia

  2. poczty e-mail pod adresem: sklep@do-kamienia.pl

  3. telefonu pod numerem + 48 608 163 606 lub (17) 873 33 0978

 2. Zamówienia dokonywane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (strona internetowa oraz adres e-mail) przyjmowane są w ciągu 24 godzin przez 7 dni w tygodniu.

 3. Zamówienia telefoniczne można składać od poniedziałku do soboty w godzinach od 8-18

 4. Dla realizacji zamówienia konieczne jest podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres do korespondencji (adres dostawy), adres e-mail, numer telefonu.

 5. W przypadku zamówień dokonywanych w formie e-mail bądź telefonicznie, należy podać, oprócz danych wymienionych w ust. 4 informacje o : interesującym klienta Produkcie, w tym określenie jego nazwy a także zamawianej ilości, cenie Produktu, dokonanym wyborze związanym z formą zapłaty oraz dostawą, zgodnie z przyjętymi sposobami płatności i dostawy określonymi w niniejszym Regulaminie.

 6. W przypadku nieudostępnienia przez Kupującego danych, o których mowa w ust. 4, zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji.

 7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie złożonego przez Kupującego zamówienia. Potwierdzenie otrzymania następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail informującej Kupującego o złożeniu określonego zamówienia, z prośbą o jego potwierdzenie zatytułowanej „Potwierdzenie złożenia zamówienia”.

 8. Wiadomość e-mail, o której mowa w ust. 7, zawiera informacje o numerze zamówienia oraz istotnych jego składnikach, na które składają się: zestawienie towaru/ów ze wskazaniem ich nazw, ceny, danych Kupującego, typu wybranej przez Kupującego przesyłki, rachunku i płatności oraz pouczenie o prawie odstąpienia od umowy.

 9. Zaakceptowanie treści zamówienia, polega na potwierdzeniu wysłanego zamówienia, poprzez „kliknięcie” na wskazany w ww. wiadomości e-mail link (hiperłącze) „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty”..

 10. Zaakceptowana w powyższy sposób przez Kupującego treść zamówienia jest równoznaczna ze złożeniem przez Kupującego oświadczenia o przyjęciu oferty oraz jest automatycznie przesyłana Sprzedawcy.

 11. Jeżeli Kupujący w terminie 48 godzin od otrzymania e - maila nie dokona potwierdzenia zamówienia w sposób określony w ust. 9, jego prawo do potwierdzenia zamówienia wygasa zaś procedura przyjęcia oferty musi być powtórzona. Potwierdzenie zamówienia po ww. terminie jest bezskuteczne i nie będzie przesyłane do Sprzedawcy.

 12. W wyniku „kliknięcia” na wskazany w ww. wiadomości e-mail link (hiperłącze) „Potwierdź zamówienie z obowiązkiem zapłaty” dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 13. Sprzedawca w przypadku gdy Kupującym jest konsument zobowiązany jest zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta wydać konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy.

 14. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:?wysłanie przez Sprzedawcę wiadomości o e-mail, o której mowa w pkt. 9 – dotyczy to zamówień składanych poprzez stronę internetową, telefonicznie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@do-kamienia.pl a także przez wydrukowanie i przekazanie Kupującemu specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu (faktura lub paragon).?

 15. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz udostępniana na każde żądanie Kupującego.?

IV.

Cena Towaru??

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie http://www.do-kamienia.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są kwotami brutto uwzględniającymi należny podatek VAT.

 2. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy, których wysokość uzależniona jest od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy, opisanego w rozdziale: V niniejszego Regulaminu.

 3. Kupujący składający zamówienie za pośrednictwem strony internetowej dokonuje wyboru sposobu i kosztów dostawy w procesie składania zamówienia, gdzie ceny poszczególnych usług transportowych dostępne są opcjonalnie w formularzu zamówienia.

V.

Sposoby i terminy płatności.

 1. Za zakupione w sklepie internetowym Produkty Kupujący może dokonać wyboru sposobu płatności w procesie składania zamówienia.

 2. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za Produkt (formy bezgotówkowe przelewem lub płatność gotówką):

 1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy:
  bank Mbank
  56 1140 2017 0000 4002 1290 8209

 2. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera.

 1. Zamówienie, w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem na konto, jest realizowane po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z banku o dokonanym przelewie, ewentualnie przesłanej przez Kupującego informacji potwierdzającej dokonanie przelewu, np. e-mail.

 2. W przypadku płatności „za pobraniem”, Kupujący płaci gotówką odbierając towar od kuriera, w zależności od wybranego sposobu dostawy.

 

VI.

Informacje związane z dostawą towaru.

 1. Dostawa zamówionych w sklepie internetowym Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiek K-EX

 1. O wyborze sposobu dostawy decyduje Kupujący w procesie składania zamówienia.

 2. Koszty usług transportowych związanych z dostawą Produktu przedstawia  zestawienie,  uwidocznione w procesie składania zamówienia (formularz) w ramach prowadzonego sklepu internetowego a także dostępny na stronie sklepu w zakładce warunki dostawy;
  http://www.do-kamienia.pl/Warunki


 

VII.

Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy

 1. Umowy sprzedaży zawierane w ramach sklepu internetowego są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni, którego bieg rozpoczyna się:

 1. dla umowy sprzedaży - w momencie objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik,

 2. dla umowy obejmującej wiele rzeczy dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

 3. dla umowy polegającej na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,

 4. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy

 1. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem:

 1. pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy: sklep internetowy do-kamienia.pl 36-062 Zaczernie 188

 2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@do-kamienia.pl

 1. Kupujący ma możliwość również skorzystania z formularza odstąpienia od umowy, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest obowiązkowe i nie wpływa na ważność i skuteczność składanego w tym zakresie oświadczenia.

 2. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, o której mowa w ust. 2 lit. b (adres e-mail), Sprzedawca potwierdza konsumentowi w formie wiadomości e-mail otrzymanie przesłanego oświadczenia.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim przedsiębiorca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 4. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje w ten sposób, że:

 1. sprzedawca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym pokryte przez niego koszty transportu związane z dostarczeniem towaru, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów

 2. zwrot płatności, o której mowa w lit. a, nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami,

 3. konsument zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić towar sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy, chyba, że sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Termin uznaje się za zachowany, jeżeli Produkt został wysłany przed jego upływem na poniżej wskazany adres Sprzedawcy: adres pocztowy lub meilowy.  

 4. do chwili otrzymania towaru przez Sprzedawcę lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o której mowa w lit. a chyba że sam zaproponował odbiór towaru od konsumenta.

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 2. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

VIII.

Procedura reklamacyjna Produktów.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Produktu bez wad.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem konsumenta, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.

 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec konsumenta z tytułu rękojmi za wady zakupionego towaru, określona jest przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks Cywilny.

 4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu konsumentowi.

 5. Jeżeli zakupiony przez konsumenta Produkt ma wadę, o której mowa w ust. 1, uprawniony z tytułu rękojmi zawiadamiając Sprzedawcę o wadzie, ujawnionej w terminie określonym w ust. 3 powinien wskazać: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, opis ujawnionej wady (na czym polega), żądanie realizacji roszczeń bądź uprawnień konsumenta wynikających z wadliwości Produktu,

 6. Nie ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do jednego z żądań konsumenta, w terminie 14 dni, skutkuje uznaniem ich za uzasadnione.

 7. Zawiadomienia o wadzie zakupionego Produktu konsument może dokonać:

 1. pisemnie na adres Sprzedawcy: sklep internetowy do-kamienia.pl 36-062 Zaczernie 188

 2. za pomocą poczty e-mail: sklep@do-kamienia.pl

 3. telefonicznie pod numerem: (+48) 608 163 606 lub (+17) 873 33 09

 1. Wadliwy Produkt należy odesłać pod niżej wskazany adres:
  sklep internetowy do-kamienia.pl 36-062 Zaczernie 188

IX.

Postanowienia końcowe.

 1. Umowy sprzedaży, w ramach prowadzonego sklepu internetowego, zawierane są w języku polskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Kupującymi będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Sprzedawca, z ważnych powodów, dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu, w szczególności w wyniku: nowelizacji przepisów ustaw, mających m.in. wpływ na treść i sposób zawierania umów na odległość, zmiany cen odnoszących się do kosztów transportu, zmiany sposobu dostawy jakie wiążą się z realizacją złożonych zamówień, zmian wynikających z prowadzonej przez Sprzedawcę formy prowadzonej działalności gospodarczej, zmiany szaty graficznej strony sklepu internetowego powodującej zmianę trybu/sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną,

 4. Zmiany, o których mowa w ust. 3, obowiązują w terminie 7 dni od momentu ich publikacji na stronie internetowej, ze wskazaniem daty opublikowania zmian.

 5. Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

 6. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw Kupujących korzystających ze sklepu internetowego http://www.do-kamienia.pl przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

 7. Niniejszy Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie go w pamięci komputera ze strony internetowej: http://www.do-kamienia.pl

 8. Przedstawione na stronie sklepu internetowego Regulamin sklepu internetowego, szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy Produktów stanowią własność sklepu internetowego i nie mogą być modyfiWniosek odstąpienia od umowy - plik PDF
projektowanie stron Katowice
Projekt i realizacja: BigCom